Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
Historia Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Toruniu sięga drugiej połowy XIX wieku. Placówka została założona w 1880 roku jako Stowarzyszenie Opieki nad Małymi Dziećmi. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność po drugiej wojnie światowej. W 2000 roku nadano placówce imię Wandy Szuman. Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom i promujące zdrowy styl życia. Zapewniamy naszym wychowankom wieloaspektowy rozwój. Kształtujemy wartości patriotyczne oraz poczucie tożsamości rodzinnej i narodowej. W ramach edukacji regionalnej zapoznajemy dzieci z historią, zabytkami i symbolami Torunia. Naszą codzienną pracę opieramy na poczuciu bezpieczeństwa i otwartej komunikacji z dziećmi. Kierujemy się zawsze dobrem dzieci. Rozwijamy indywidualne zdolności naszych wychowanków oraz umiejętność kreatywnego myślenia. Wszelkie działania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
 

Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

ul. Strumykowa 13

tel. 56 6224291

NIP: 879-000-10-14

e-mail: pm_nr1@op.pl

strona internetowa: www.pm1torun.blizej.info

godziny otwarcia: 6:00 - 16:30

Dyrektor przedszkola Anna Blum

 

Nauka jest wartością, dlatego tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom i promujące zdrowy tryb życia. Wszystko w dalszym życiu dziecka zaczyna się od naszego przedszkola, dlatego przygotowujemy dzieci do społecznego oraz intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wychowujemy dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej zabawy oraz ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące z zewnątrz. Nauczymy dziecko myślenia i sposobów uczenia się oraz przygotujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 

Plan pracy na rok szkolny 2020/2021

- Ekspresja artystyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci.

- Wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technlogii cyfrowych.

 

Programy realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021:

  • Program wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem", E. Tokarska, J. Kopała
  • "Mały torunianin to ja", Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu
  • Program wychowawczy "Świat wartości w oczach małego dziecka", Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu
  • Program rozwoju poznawczego dziecka "Klucz do uczenia się" oparty na teorii L. Wygotskiego
  • Program "Promocja Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO" informuje, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. W. Szuman z siedzibą przy ul. Strumykowej 13  jest Dyrektor Anna Blum.                                   

2.  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/a praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: rodo1@tcuw.torun.pl lub rodo2@tcuw.torun.pl, telefonicznie: 56 611 89 92 lub pisemnie na adres: Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

3.  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. W. Szuman, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. W. Szuman.

5.   W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z  Przedszkolem Miejskim Nr 1 im. W. Szuman  przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole Miejskie Nr 1 im. W. Szuman  reprezentowana przez Dyrektora Annę Blum.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.   W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.   Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

10.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. W. Szuman,  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

11.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: rodo1@tcuw.torun.pl lub rodo2@tcuw.torun.pl lub na adres Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

O przedszkolu