To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
03-04-2020


Jeżeli Twoje dziecko jest na którejkolwiek liście dzieci zakwalifikowanych,

musisz złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do jednostki oświatowej.

Masz na to czas od 3 kwietnia 2020 r. od godz. 12.00 do 14 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do jednostki oświatowej,

do której kandydat wcześniej został zakwalifikowany.

Natomiast brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny

z nieprzyjęciem dziecka do danej jednostki. 

Jak złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do jednostki oświatowej?

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół, w związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

preferowanym sposobem potwierdzenia woli jest przesłanie go droga elektroniczną.

Rodzic może to  zrobić na dwa sposoby:

Sposób 1.

- Pobierz druk potwierdzenia woli. Znajdziesz go w systemie naboru elektronicznego w zakładce pliki do pobrania

- dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/,

a dla szkół podstawowych - https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/).

- Druk  potwierdzenia woli wydrukuj. Jeżeli nie masz drukarki i nie możesz wydrukować druku sporządź dokument odręcznie, dbając  aby zawierał wszystkie elementy zawarte we wzorze.

- Druk potwierdzenia woli wypełnij odręcznie, za wyjątkiem numeru PESEL dziecka. Podpisz ręcznie czytelnym podpisem rodzica/rodziców (imię i nazwisko/imiona i nazwiska).

- Wypełniony druk zeskanuj  lub zrób jego zdjęcie.

- Skan lub zdjęcie prześlij pocztą elektroniczną na adres e-mail jednostki oświatowej, do której kandydat został zakwalifikowany (adresy  e-mail znajdują się w systemie naboru elektronicznego). 

Sposób 2. (brak możliwości skanowania lub robienia zdjęć)

Jeżeli  nie masz możliwości skanowania i robienia zdjęć wyślij wiadomość e-mail z potwierdzeniem woli przyjęcia na adres jednostki oświatowej, do której Twoje dziecko zostało zakwalifikowane. Taki e-mail powinien zawierać wszystkie elementy zawarte we wzorze tego dokumentu (nie podaje się numeru PESEL).

UWAGA! Użycie tej formy przekazania potwierdzenia woli jest możliwe wyłącznie, gdy adres e-mail, z którego wysyłano potwierdzenie jest taki, jak adres e-mail wskazany we wniosku kandydata

Wobec zagrożenia epidemicznego nie zalecamy osobistego dostarczania wydrukowanego lub sporządzonego ręcznie dokumentu z potwierdzeniem woli do jednostki oświatowej - należy to zrobić elektronicznie - za pomocą jednego ze sposobów opisanych powyżej. 

Po ustaniu zagrożenia epidemicznego rodzic kandydata zobowiązany jest do dostarczenia do wybranej jednostki oświatowej oryginału potwierdzenia woli.