To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
03-04-2020


                                                                                   Toruń, dnia ....................................

    POTWIERDZENIE WOLI

korzystania z edukacji przedszkolnej     

Potwierdzam wolę korzystania z edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021

w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej      

 

............................................................................................................

nazwa przedszkola/szkoły podstawowej  

przez moje/nasze dziecko:    

............................................................................................................

imię i nazwisko dziecka  

 

    
                   

numer PESEL dziecka      

 

............................................................................................................

podpis(y) rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów)*                   

 

* rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.