To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
06-05-2020


Szanowni  Rodzice i Opiekunowie,

informuję, że w najbliższym czasie planujemy otwarcie Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu.

Decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola musi zostać podjęta odpowiedzialnie z pełną świadomością ryzyk,  zagrożeń  oraz obowiązków bezwzględnie ciążących na Państwu jako rodzicach oraz na pracownikach przedszkola.

Wprowadzone zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez Ministra Edukacji Narodowej wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. ograniczenia i restrykcje mogą zmniejszyć ryzyko związane z dowozem i przebywaniem dzieci w grupie przedszkolnej,  ale go nie wyeliminują.

Potrzeba dużej odpowiedzialności i dyscypliny nas wszystkich przy organizacji tego trudnego przedsięwzięcia.

W przedszkolu ze względu na sytuację epidemiczną zostaje ograniczona liczebność grup dziecięcych do co najwyżej 12 dzieci.

Rodzicu, zgłoś chęć powrotu dziecka do przedszkola dyrektorowi przedszkola (wzór wniosku o powrót dziecka do przedszkola zostanie udostępniony na stronie internetowej przedszkola po ustaleniu daty otwarcia przedszkola).

W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci powracających do przedszkola niż miejsc, dziecko może nie zostać przyjęte do przedszkola do dnia 24 maja 2020 r. Pierwszeństwo powrotu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice, którzy nie zdecydują się na posłanie swojego dziecka do przedszkola w dalszym ciągu mogą skorzystać do dnia 24 maja 2020 r. z zasiłku opiekuńczego.

                                                                 

                                                                             Anna Blum

                                                                           Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1

                                                                           im. Wandy Szuman w Toruniu

 

Rodzicu,

- przyprowadzaj do przedszkola dziecka zdrowe – bez objawów chorobowych,  przed przyprowadzeniem zmierz dziecku temperaturę,

- przekaż dyrektorowi informację o stanie zdrowia dziecka, które są istotne, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu,

- nie posyłaj do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji,

- nie pozwalaj zabierać dziecku do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,

- zaopatrz dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola,

- regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny i podkreślaj, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i  nie podawać ręki na powitanie,

- ucz dziecko odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania,

- przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola ma osoba zdrowa, z zachowaniem  dystansu społecznego min. 2 m od pracowników przedszkola, innych dzieci i ich rodziców,

- wchodź z dzieckiem wyłącznie do części wspólnej przedszkola z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, i rygorystycznie przestrzegaj wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk),

- wyraź pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.