To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
11-05-2020


Zarządzenie

Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. W. Szuman w Toruniu

z dnia 08 maja 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Toruniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Dyrektora z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Toruniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem o zwalczaniem COVID-19, w § 1. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Toruniu w okresie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej http://www.pm1torun.blizej.info oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Miejskiego Nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                      Anna Blum

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1

im. Wandy Szuman w Toruniu