To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

To takie proste!To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!

Przedszkole Miejskie Nr 1
im. Wandy Szuman
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
To takie proste!
O naszym przedszkolu...

Spis treści:

1. Podstawowe informacje

2. Kadra pedagogiczna

3.Wizja przedszkola

4. Misja przedszkola

5. Koncepcja pracy na rok szkolny 2018/2019

6. Szkolny zestaw programów

7. Klauzula informacyjna: Przetwarzanie danych osobowych w Przedszkolu Miejskim Nr 1

8. Patronka przedszkola

9. Ewidencja umów cywilno-prawnych od 1.01.2015 r.

10. Informacje na temat lokalnych placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie miasta Torunia

____________________________________________________________________________________________

1. Podstawowe informacje

 

Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

ul. Strumykowa 13

tel. 56 6224291

NIP: 879-000-10-14 

e-mail: pm_nr1@op.pl

strona internetowa: www.pm1torun.blizej.info

godziny otwarcia: 6:00 - 16:30

 

Dyrektor przedszkola

Anna Blum

przyjmuje w każdy czwartek w godz. 11:00 - 13:00

 

____________________________________________________________________________________________

2. Kadra pedagogiczna

Oddział I "Żabki" 

- p. Anna Blum, p. Ilona Bauza, p. Marlena Przybył-Radwańska

Oddział II "Kopernikanie" 

- p. Marta Myszkowska, p. Marlena Przybył-Radwańska

Oddział III "Katarzynki" 

- p. Daria Recka, p. Ewa Piórkowska

Oddział IV "Flisaczki" 

- p. Marlena Wolk, p. Paulina Drążek

Oddział V "Piernikowi Rycerze" 

- p. Kamila Wesołowska, p. Agata Olszewska

Logopeda

- p. Justyna Pacura-Syrocka

Katechetka

- p. Anna Żabińska

 

3. Wizja przedszkola

Nauka jest wartością, dlatego tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom i promujące zdrowy styl życia.

Wszystko w dalszym życiu dziecka zaczyna się od naszego przedszkola, dlatego przygotowujemy dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie, otwartego na ludzi i otaczającą rzeczywistość. 

 4. Misja przedszkola

 Wychowujemy dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej zabawy i ekspresji własnych uczuć, myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące z zewnątrz.

Nauczymy dziecko myślenia i sposobów uczenia się oraz przygotujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

5. Koncepcja pracy na rok szkolny 2018/2019

"Cztery strony świata" - budzenie ciekawości poznawczej

100. rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci

Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność dzieci

6. Szkolny zestaw programów

  • Program wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" E. Tokarska i J. Kopała
  • Program rozwoju poznawczego dziecka „Klucz do uczenia się” (moduły matematyczne i program literacki), G. Doyla,
  • Mały torunianin to ja. Program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku 3 – 6 lat” – Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 1 w Toruniu 
  • „Promocja Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. W. Szuman w Toruniu” – Anna Blum,
  • Program wychowawczy „Świat wartości w oczach małego dziecka” – Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. W. Szuman w Toruniu,
  • Program adaptacyjny „Witaj Przedszkole" - Marta Myszkowska,
  • Program do nauczania religii "Kochamy dobrego Boga” - ks. prof. Jan Szepta, Danuta Jackowiak,
  • Program profilaktyczny „Wczesna Profilaktyka mowy” – Joanna Banaszak.

    W/w programy spełniają wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, zawierają wszystkie treści kształcenia zawarte w podstawie programowej z dnia 23 grudnia 2008r., a także są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

 

7. Klauzula informacyjna

    Przetwarzanie danych osobowych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. W. Szuman

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO" informuje, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. W. Szuman z siedzibą przy ul. Strumykowej 13  jest Dyrektor Anna Blum.                                   

2.  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/a praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: rodo1@tcuw.torun.pl lub rodo2@tcuw.torun.pl, telefonicznie: 56 611 89 92 lub pisemnie na adres: Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

3.  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. W. Szuman, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. W. Szuman.

5.   W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z  Przedszkolem Miejskim Nr 1 im. W. Szuman  przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole Miejskie Nr 1 im. W. Szuman  reprezentowana przez Dyrektora Annę Blum.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.   W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.   Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

10.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. W. Szuman,  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

11.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: rodo1@tcuw.torun.pl lub rodo2@tcuw.torun.pl lub na adres Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

 

8. Patronka przedszkola

Wanda Szuman

 


Urodzona 3 kwietnia 1890 r. w Toruniu, córka Leona i Eugenii z  Gumpertów, z domu rodzinnego wyniosła skarb największy: wielkie serce zawsze otwarte na ludzkie cierpienie oraz pasję działania na rzecz bliźnich. Ideałowi służenia ludziom i ojczyźnie była wierna przez całe swoje długie pracowite życie. Potrafiła także skupiać wokół siebie ludzi dobrej woli, zarażać ich własną pasją, czy to opiekując się sierotami, czy inicjując różnorodne formy pomocy niepełnosprawnym, czy wreszcie jako nauczycielka i wychowawczyni młodych pokoleń Polaków.


We wszystkich tych dziedzinach przejawiała instynkt twórczy i poza codzienną praktyką zajmowała się uogólnieniem i syntezą wniosków płynących z tej pracy, była inicjatorką nowych, śmiałych koncepcji i wytrwałą organizatorką wcielania ich w życie.

9. Ewidencja umów cywilno-prawnych od 1.01.2015r.

Przedszkole Miejskie Nr 1                                                                      Toruń, 20.04.2015r.

im. Wandy Szuman

87-100 Toruń

ul Strumykowa 13


Ewidencja umów cywilno-prawnych

od 1 stycznia 2015r.

 

Lp.

Numer umowy

Kontrahent

Wartość umowy

Data zawarcia

Obowiązuje od

Obowiązuje do

Przedmiot umowy

1.

1/2015

"Szkolenie i Doradztwo BHP Tadeusz Marciszewski"

1800,00

02.01.

2015r.

02.01.

2015r.

31.12.

2015r.

Podejmowanie działań na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prowadzenie spraw dotyczących bhp i p-poż.

 

Dyrektor

Anna Blum

10. Lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie miasta Torunia

Lp.

Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/organizacji Telefon
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu,  Zespół Interwencji Kryzysowej ul. Skłodowskiej- Curie 82/84, 87-100 Toruń tel.  czynny całą dobę     56/4770091/92  
2. Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień- bezpłatne obdukcje wykonywane przez lekarzy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie ul. Kasztanowa 16, 87-100 Toruń tel. 56/6458996,     56/6507406
3. Zespół Interwencyjno-Motywujący na rzec osób nadużywających alkoholu oraz w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, działający przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  ul. Fałata 39,  87-100  Toruń   tel. 56/6118454
4. Toruńskie Centrum „Caritas" ul. Szosa Bydgoska 1a, 87-100  Toruń tel. 56/6540543  
5. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy w Toruniu ul. M. Skłodowskiej- Curie 73, 87-100  Toruń tel. /56/ 656 10 83, /56/ 659 13 99

Kwestie związane z przemocą w rodzinie regulują:

1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia 20 września 2005 roku., Nr 180, poz.1493).

2. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 13 lica 2010r., Nr 25, poz.842).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta".    

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Zespół Interwencji Kryzysowej (działa całodobowo)

ul. M.Skłodowskiej-Curie 82-84 

tel. (56)477-00-91, (56)477-00-92

budynek przy Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.

dojazd tramwajem nr 2,4 (pętla Elana B)

I. Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej (grupa otwarta)

co drugi wtorek w godz.17- 20

II. Zajęcia dla rodzin znajdujących się w konflikcie

poniedziałki w godz. 17- 20

III. Dyżury prawnika (zapisy telefoniczne)

poniedziałek, wtorek  w godz. 9-13,  czwartek w godz. 15- 20

IV.Dyżury psychologa (zapisy telefoniczne) 

poniedziałek w godz. 9 - 12                                       

wtorek, środa w godz. 16 - 20

V. Dyżury psychiatry (zapisy telefoniczne)                           

co druga środa w godz. 15 - 18

VI.  Telefon Zaufania (56) 622-00-00                             

poniedziałek - piątek w godz. 19 - 21


Ostatnia aktualizacja: 04-03-2019