Przedszkole Miejskie nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

O przedszkolu

Witamy na stronie naszego przedszkola!
Historia Przedszkola Miejskiego nr 1 w Toruniu sięga drugiej połowy XIX wieku. Placówka została założona w 1880 roku jako Stowarzyszenie Opieki nad Małymi Dziećmi. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność po drugiej wojnie światowej. W 2000 roku nadano placówce imię Wandy Szuman. Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom i promujące zdrowy styl życia. Zapewniamy naszym wychowankom wieloaspektowy rozwój. Kształtujemy wartości patriotyczne oraz poczucie tożsamości rodzinnej i narodowej. W ramach edukacji regionalnej zapoznajemy dzieci z historią, zabytkami i symbolami Torunia. Naszą codzienną pracę opieramy na poczuciu bezpieczeństwa i otwartej komunikacji z dziećmi. Kierujemy się zawsze dobrem dzieci. Rozwijamy indywidualne zdolności naszych wychowanków oraz umiejętność kreatywnego myślenia. Wszelkie działania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
 

Przedszkole Miejskie nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

ul. Strumykowa 13

tel. 56 6224291

NIP: 879-000-10-14

e-mail: przedszkole@pm1.edu.torun.pl

strona internetowa: www.pm1torun.blizej.info

godziny otwarcia: 6:00 - 16:30

Dyrektor przedszkola mgr Oliwia Walczak

Wicedyrektor przedszkola mgr Sylwia Piotrowska

 

Nauka jest wartością, dlatego tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom i promujące zdrowy tryb życia. Wszystko w dalszym życiu dziecka zaczyna się od naszego przedszkola, dlatego przygotowujemy dzieci do społecznego oraz intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wychowujemy dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej zabawy oraz ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące z zewnątrz. Nauczymy dziecko myślenia i sposobów uczenia się oraz przygotujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 

Plan pracy na rok szkolny 2023/2024

Główny kierunek pracy:

 1. Dziecięce emocje w dorosłym świecie.

 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

 3. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

 4. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

 

Programy realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024:

 • Agnieszka Staszewska-Mieszek, Mirosława Anna Pleskot

Kocham Przedszkole. Program wychowania przedszkolnego”

 

 • G. Dolya, M. Veraksa

Program rozwoju poznawczego dziecka

Klucz do uczenia się”

moduły: matematyczny, literacki, konstrukcje, od bazgrania do pisania,

 

 • Rada Pedagogiczna

Mały Torunianin to ja. Program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku 3 – 6 lat”,

 

 • Program adaptacji dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu „Witaj przedszkole”,

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO" informuje, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. W. Szuman z siedzibą przy ul. Strumykowej 13  jest p. o. dyrektora mgr Ilona Bauza.                                   

2.  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/a praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: rodo1@tcuw.torun.pl lub rodo2@tcuw.torun.pl, telefonicznie: 56 611 89 92 lub pisemnie na adres: Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

3.  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. W. Szuman, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. W. Szuman.

5.   W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z  Przedszkolem Miejskim Nr 1 im. W. Szuman  przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole Miejskie Nr 1 im. W. Szuman  reprezentowana przez p. o. dyrektora mgr Ilonę Bauzę

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.   W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.   Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

10.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. W. Szuman,  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

11.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: rodo1@tcuw.torun.pl lub rodo2@tcuw.torun.pl lub na adres Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 IM. WANDY SZUMAN

W TORUNIU UL. STRUMYKOWA 13

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. 1. Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu, zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem wielo oddziałowym.

 1. Siedzibą przedszkola jest budynek w Toruniu przy ul. Strumykowej nr 13.

 

§ 2. 1. Organem prowadzącym przedszkola jest Gmina Miasta Toruń.

 1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.

 2. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miasta Toruń, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy gminy.

 

§ 3. 1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Toruńskie Centrum Usług Wspólnych.

 2. Przedszkole używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści: „Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu ul. Strumykowa 13”

 3. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.

 4. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następującej skróconej nazwy przedszkola: Przedszkole Miejskie Nr 1 im. W. Szuman w Toruniu

 5. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej oraz elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.


 

§ 4. 1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie.

 2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

  1. śniadanie;

  2. drugie śniadanie;

  3. obiad.

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 2. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent przedszkola, a zatwierdza dyrektor.

 3. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu
  i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia, zajęć otwartych, itp. Zgodę na nagrywanie, w
  tych sytuacjach, wydaje dyrektor.

 4. Budynek i teren przed przedszkolem objęty jest nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania
  z nagrań regulują odrębne przepisy.

 

§ 5. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu;

 2. dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu;

 3. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Toruń;

 4. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty;

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

Cele i zadania przedszkola

 

§ 6. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wzmocnione i uzupełnione zadaniami profilaktyczno - wychowawczymi.

2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.

3. Zadaniem przedszkola jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

 1. realizacja programów wychowania przedszkolnego dostosowana do panujących warunków związanych z ograniczeniem działalności przedszkola w czasie pandemii

 2. nakładanie szczególnej uwagi na promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom w ramach realizacji zadań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym;

 3. organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami, nauki religii;

 4. umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;

 5. udzielanie dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 6. organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;

 7. umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

 8. zapewnieniu dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
  w przedszkolu staje się priorytetowym zadaniem nauczycieli oraz innych pracowników placówki.

 

§ 7. 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.

 2. Nauczyciele i specjaliści, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.

 3. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi, biorąc pod uwagę ograniczenia działalności placówki związanej z pandemią .

 4. Nauczyciele dokumentują prowadzone obserwacje w oparciu o wybrane przez siebie narzędzia, biorąc pod uwagę ograniczenia działalności placówki związanej z pandemią .

 5. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno - pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

 7. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 8. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

 9. W ramach wspomagania przedszkole korzysta z pomocy pracowników Poradni psychologiczno - pedagogicznej (obserwacja dzieci podczas zajęć).

 

§ 8. 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.

 1. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

 1. realizację indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych, zgodnie z możliwościami przedszkola;

 3. zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rewalidacyjne.

 1. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci
  z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

 

§ 9. 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 1. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi
  ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

 

§ 10. 1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.

 1. Podstawą udziału wychowanka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.

 2. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane
  w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.

 3. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 11. 1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych a także swobodnych zabaw dzieci.

 1. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

 1. możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

 2. specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

 3. potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

 4. organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

 5. organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

 6. wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

 2. informuje na bieżąco o postępach dziecka;

 3. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
  w przedszkolu;

 4. uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

 

DZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

§ 12. 1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor przedszkola;

 2. rada pedagogiczna;

 3. rada rodziców.

 

Rozdział 1

Dyrektor przedszkola

 

§ 13. 1. Dyrektor jest organem wykonawczym przedszkola pełniącym funkcje zarządcze.

 1. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone
  w odrębnych przepisach dla:

 1. kierownika jednostki organizacyjnej, którą zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz;

 2. kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej, w tym organizowanie zamówień publicznych;

 3. organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;

 4. dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń;

 5. przewodniczącego rady pedagogicznej przedszkola.

 1. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące kompetencji wymienionych w ust. 2.

 2. Dyrektor w wykonaniu kompetencji wymienionych w ust. 2, dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji przypisanych mu zadań.

 3. W przedszkolu jest utworzone stanowisko wicedyrektora.

 4. Powierzenie i odwołanie ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.

 5. Do obowiązków wicedyrektora należy:

 1. przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny
  i sprawozdania z realizacji tego planu;

 2. czuwanie nad właściwą organizacją procesu dydaktyczno – opiekuńczo –wychowawczego przedszkola;

 3. organizowanie zastępstw za nauczycieli;

 4. wspieranie nauczycieli rozpoczynających pracę oraz ubiegających się
  o poszczególne stopnie awansu zawodowego;

 5. sprawowanie nadzoru nad pracownikami obsługi i administracji w przedszkolu

 

Rozdział 2

Rada pedagogiczna

 

§ 14. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

 2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców;

 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

 4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci w następujących przypadkach:

a) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc; zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

b) powtarzającego się nieterminowego regulowania należności za przedszkole,

c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień Statutu przedszkola,

d) utajeniu przez rodziców przy wypełnieniu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej (poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego),

e) dziecko posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
o przeciwwskazaniach do korzystania z pobytu w publicznym przedszkolu,

f) w sytuacji, gdy w sposób szczególny jest narażone dobro innych dzieci.

 1. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

 2. projekt planu finansowego przedszkola;

 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Rada pedagogiczna działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli powołane przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Rada pedagogiczna działa na podstawie regulaminu rady pedagogicznej, który określa:

 1. organizację zebrań ogółu i zespołów nauczycieli;

 2. sposób powiadomienia członków rady pedagogicznej o terminie i porządku zebrania;

 3. sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej i zespołów;

 4. sposób głosowania, w tym wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

Rozdział 3

Rada rodziców

 

§ 15. 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

 1. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców.

 2. Rada rodziców działa na podstawie regulaminu rady rodziców, który określa:

 1. wewnętrzną strukturę rady rodziców oraz tryb jej pracy;

 2. szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;

 3. zasady gromadzenia, przechowywania i wydatkowania funduszy przeznaczonych na wspieranie działalności statutowej przedszkola;

 4. sposób głosowania, w tym wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

 1. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami
  w realizacji statutowych zadań przedszkola.

 2. Do kompetencji rady rodziców należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola;

 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;

 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

 1. Rada rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy rodziców występuje z wnioskiem do dyrektora, we wszystkich sprawach przedszkola.

 

Rozdział 4

Zasady współdziałania organów przedszkola

oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 

§ 16. 1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

 1. Organy przedszkola zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą poprzez spotkania rady rodziców z przedstawicielem rady pedagogicznej w celu ustalenia wspólnych potrzeb i możliwości ich realizacji oraz sprawozdania
  z realizacji tych założeń,

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia wymianę informacji.

 2. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 10 niniejszego statutu.

 

§ 17. 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji,
w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.

2. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców:

  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

  3. dyrektor przedszkola podejmuje działanie, na pisemny wniosek strony sporu;

  4. o swoim rozstrzygnięciu dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych.

 1. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

DZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Rozdział 1

Ogólne zasady funkcjonowania przedszkola

 

§ 18. 1. Przedszkole jest jednostką nie feryjną. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku, przez cały rok szkolny, z wyłączeniem przerw ustalonych z organem prowadzącym na wniosek dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora, w tym również czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 2. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w zależności od potrzeb przedszkola i realizacji założeń programowych.

 3. Oddziałem opiekuje się jeden lub dwoje nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

 4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej w miarę możliwości nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 5. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.

 6. Liczba dzieci w grupie między oddziałowej nie może przekraczać 25.

 

§ 19. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora
i zatwierdzony przez organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów;

 2. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

 3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 20. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady liczebności oddziałów.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

§ 21. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. W przedszkolu dopuszcza się możliwość organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową.

4. Czas trwania zajęć do­datkowych powinien być dostosowany do możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci i wynosić:

 1. z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut;

 2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

5. W przedszkolu zawiesza się zajęcia i wprowadza się nauczanie zdalne na czas oznaczony w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci,

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

6. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zajęć.

7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w przedszkolu w następujący sposób:

a) poprzez zajęcia on-line ( Platforma Microsoft Teams)

b) wykorzystanie materiałów edukacyjnych na portalach edukacyjnych i innych stronach internetowych dostosowanych do potrzeb dzieci z wielu przedszkolnym

c) komunikatory społecznościowe w grupach zamkniętych z zachowaniem bezpiecznych warunków korzystania z Internetu

d) pocztę elektroniczną

e) zamieszczenie materiałów informacyjnych na stronie internetowej przedszkola

8. O sposobach lub sposobie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9. Monitorowanie uczestnictwa dzieci w zajęciach zdalnych będzie następowało poprzez systematyczne odbieranie i przekazywanie nauczycielowi prac, zadań, ćwiczeń wykonywanych przez dzieci a także poprzez indywidualny kontakt z rodzicem.

 

§ 22. 1. W przedszkolu prowadzona jest dokumentacja zajęć zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział 2

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu

oraz poza przedszkolem

 

§ 23. 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;

  2. zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.

 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym.

 2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

 3. Po zakończeniu czasu pracy danego oddziału, dzieci z tego oddziału powierzone zostają opiece nauczyciela pracującego w oddziale czynnym do godzin zamknięcia przedszkola.

 4. W grupie najmłodszej zatrudnia się pomoc nauczyciela, której zadaniem jest wsparcie nauczyciela w przygotowaniu i organizacji zajęć.

 5. Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie z wykorzystaniem sprzętu dostosowanego do potrzeb
  i możliwości dzieci.

 

§ 24. 1. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia im pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają nauczyciele prowadzący te zajęcia.

2. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci oraz sprzęt, pomoce i wykorzystywane narzędzia.

 

§ 25. 1. Nauczyciel może opuścić oddział tylko w razie przekazania dzieci pod opiekę innego nauczyciela, którego powinien poinformować o wszystkich sprawach dotyczących dzieci będących pod jego opieką.

2. W nagłym wypadku nauczyciel może opuścić dzieci pod warunkiem, że zapewni im w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby.

 

§ 26. 1. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

2. Dzieci mogą uczestniczyć w wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola za zgodą rodziców wyrażoną w formie pisemnego oświadczenia.

 

§ 27. 1. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.

 1. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora oraz rodziców
  o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych u dziecka niepokojących symptomach.

 2. Rodzice mają obowiązek zapewnienia opieki choremu dziecku. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej. Dyrektor w drodze zarządzenia określi procedury postępowania w stosunku do dzieci przewlekle chorych, w przypadku nagłego zachorowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu oraz po przebytej chorobie zakaźnej.

 

§ 28. 1. Pracownicy administracji i obsługi informują dyrektora przedszkola i nauczycieli o zauważonych zachowaniach stwarzających zagrożenie na terenie przedszkola,

2. dbają o tworzenie przyjaznego klimatu przedszkola,

3. wspomagają pracę nauczycieli podczas spacerów i wycieczek.

 

Rozdział 3

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

§ 29. 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców, bądź przez inne osoby pełnoletnie na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców. Rodzice mają obowiązek punktualnego odbierania dziecka z przedszkola:

a) W przypadku nieodebrania dziecka do określonej godziny nauczyciel informuje o tym fakcie dyrektora placówki a następnie dyrektor może zawiadomić policję. Dziecko do chwili zgłoszenia się rodzica pozostaje pod opieką funkcjonariusza, który oddaje je do Policyjnej Izby Dziecka w Bydgoszczy.

b) W przypadku powtarzającego się nieodbierania dziecka z przedszkola do określonej godziny dyrektor działając na podstawie art 572 §1 Ustawy z 17 listopada 1964r. "Kodeksu postępowania cywilnego" powiadamia sąd opiekuńczy
o niewywiązywaniu się przez rodzica z obowiązków wynikających z art 95 i art 96 "Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego" określających obowiązki rodziców względem dziecka.

 1. Dzieci przyprowadzane do przedszkola nie mogą być wyposażone
  w telefoniczne urządzenia mobilne lub inne urządzenia elektroniczne.

 2. Dyrektor w drodze zarządzenia określi wzór upoważnienia.

 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 może być aktualizowane w miarę potrzeb.

 4. Dopuszcza się jednorazowe upoważnienie osób do odbioru w formie pisemnego zgłoszenia do nauczyciela odpowiedzialnego za oddział.

 5. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio przy wejściu do placówki osobie dyżurującej, która dalej przekazuje je pod opiekę nauczyciela.

 6. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera dziecko
  z przedszkola.

 7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 8. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.

 9. Dyrektor drogą zarządzenia określi szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:

 1. sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy;

 2. zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;

 3. trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

 

Rozdział 4

Współdziałanie z rodzicami

 

§ 30. 1. Współdziałanie nauczycieli i rodziców realizowane jest poprzez:

 1. zebranie ogólne rodziców nie rzadziej niż raz w roku;

 2. zebrania grupowe z rodzicami, organizowane w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym;

 3. indywidualne kontakty nauczycieli i rodziców, organizowane w miarę potrzeb,
  z inicjatywy nauczyciela lub rodzica;

 4. zajęcia otwarte dla rodziców, prezentujące osiągnięte umiejętności dzieci, nie rzadziej niż raz w semestrze ;

 5. tablice informacyjne w kąciku dla rodziców opisujące realizowane zadania wychowawcze i dydaktyczne;

 6. pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną rodziców;

 7. informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola.

 

Rozdział 5

Zasady odpłatności

 

§ 31. 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci realizujących obowiązkowe wychowanie przedszkolne.

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie realizacji podstawy programowej dla dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego tj. w godz. od 8.00 do 13.00.

 2. Za świadczenie w zakresie opieki, wychowania i nauczania dzieci wykraczające poza czas określony w ust. 2, rodzice wnoszą opłaty na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 32 .1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.

 1. Rodzic ma prawo wybrać dla dziecka trzy lub dwa posiłki spośród wymienionych w § 4 ust. 3.

 2. Szczegółowe warunki korzystania z posiłków, w tym wysokość opłat za posiłki określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

 3. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.

 4. W przypadku nieobecności dziecka opłata podlega zwrotowi zgodnie
  z odrębnymi przepisami.

 5. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola w tym za wyżywienie należy wnosić przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy.

 6. Koszty żywienia personelu kuchennego ponosi organ prowadzący.

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

Nauczyciele przedszkola i specjaliści

 

§ 33. 1. W przedszkolu zatrudnia są nauczycieli, specjalistów, pracowników administracji i obsługi, posiadających wymagane kwalifikacje, zgodnie
z odrębnymi przepisami.

 

§ 34. 1. Nauczyciel przedszkola w szczególności:

 1. odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci;

 2. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

 3. wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej;

 4. planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego;

 5. współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów;

 6. prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu dzieci;

 7. przeprowadza analizę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole;

 8. otacza indywidualną opieką każde dziecko oraz dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości;

 9. współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych;

 10. organizuje w ciągu roku szkolnego zebrania ogólne z rodzicami i spotkania indywidualne zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb;

 11. udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju.

2. W ramach czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany do dostępności na placówce w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb będzie prowadził konsultacje dla wychowanków lub ich rodziców.

 

§ 35. 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków;

 2. prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia rozwoju mowy;

 3. udzielanie rodzicom porad i konsultacji w zakresie prowadzenia ćwiczeń
  z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy;

 4. wspieranie i współdziałanie z nauczycielami w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka;

 5. prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Przedszkole zatrudnia specjalistów psychologa i pedagoga specjalnego. Do zadań psychologa należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę  i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz jego możliwości psychofizycznych,

c) dobór  metod, form terapii i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

9)udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i

10) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);

11) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, w zakresie wymienionych wyżej zadań.

Zgodnie z wyżej opisanym dokumentem, psycholog służy radą, pomocą i wsparciem zarówno kadrze pedagogicznej, jak również dziecku i jego rodzinie.

Do zadań pedagoga specjalnego należy:

  1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

  1. rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności,  o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

  2. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

  3. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,

  4. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

  1. współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  2. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie wymienionych wyżej zadań.

 

Rozdział 2

Pracownicy niepedagogiczni przedszkola

 

§ 36. W przedszkolu zatrudnia się specjalistę do spraw żywienia i zaopatrzenia, specjalistę do spraw kadr, kucharkę, pomoc kuchenną, woźne oddziałowe, woźnego i pomoc nauczyciela. Zakresy ich obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności określa dyrektor zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 37. Wszyscy pracownicy przedszkola obowiązani są do znajomości
i przestrzegania przepisów sanitarnych, przepisów bhp, przepisów ppoż. oraz regulaminów, instrukcji i procedur obowiązujących w przedszkolu, w szczególności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole

DZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

Rozdział 1

Wychowankowie przedszkola

§ 38. Dziecko ma prawo do:

  1. właściwie zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu wychowawczo-dydaktycznego;

  2. uczestniczenia we wszystkich formach aktywności organizowanych
   w przedszkolu;

  3. szacunku, godności i nietykalności osobistej;

  4. podmiotowego i równego traktowania;

  5. swobody w wyrażaniu myśli;

  6. rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, zgodnie z możliwościami przedszkola;

  7. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

  8. pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach;

  9. korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych;

  10. korzystania z opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  11. uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych.

 

§ 39. Do obowiązków dziecka należy:

  1. przestrzeganie zasad i norm współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;

 1. poszanowanie godności rówieśników i osób dorosłych;

 2. aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych i zabawach ruchowych;

 3. wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości;

 4. dbałość o zabawki i pomoce dydaktyczne;

 5. stosowanie się do poleceń nauczyciela.

 

§ 40. 1. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

  1. nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej ponad miesiąc bez poinformowania o przyczynie tej nieobecności;

  2. zalegania za co najmniej miesiąc z uiszczeniem opłaty za przedszkole lub opłaty za korzystanie z wyżywienia, przy czym nie zwalnia to rodzica z konieczności uregulowania zaległych opłat.

2. Skreślenie z listy wychowanków następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

Rozdział 2

Rodzice

 

§ 41. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

  1. przestrzeganie niniejszego statutu;

 1. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

 2. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola z zapewnieniem dziecku pełnego bezpieczeństwa;

 3. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

 4. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

 5. udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, w tym m.in. niezwłoczne powiadamianie przedszkola o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.

 

§ 42. 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

  1. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

  2. zapoznania się z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola oraz programami wychowania przedszkolnego w danym oddziale;

  3. uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

  4. uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz w doborze odpowiednich metod;

  5. przekazywania dyrektorowi i nauczycielom wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

 

 

Rozdział 3

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

 

§ 43. 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 1. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

§ 44. 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności, za pomocą systemu elektronicznego, zgodnie z przepisami określonymi przez organ prowadzący.

2. Dyrektor przedszkola, poda do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przejęty, zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określające kryteria, tryb i zasady postępowania rekrutacyjnego, ustalone na dany rok szkolny przez organ prowadzący.

3. W przypadku istnienia wolnych miejsc w placówce istnieje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola przez cały rok szkolny.

4. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA PRACY W PRZEDSZKOLU W REŻIMIE SANITARNYM, ZDALNE NAUCZANIE

 

Rozdział 1

Organizacja pracy w przedszkolu – informacje ogólne

 

§ 45. 1. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-16.30

2. Placówka zapewnia i na bieżąco udoskonala sposoby komunikacji z rodzicami i innymi podmiotami, w celu ograniczenia kontaktu osobistego. Wszelkie informacje o funkcjonowaniu przedszkola i zasadach są przekazywane drogą elektroniczną, telefoniczną i w postaci informacji na drzwiach wewnątrz przedszkola.

3. Pracownicy przedszkola starają się zapewnić opiekę dzieciom, tak, aby zminimalizować odczuwalne przez dzieci skutki zmian związanych z reżimem sanitarnym.

4. Do pracy w placówce mogą przychodzić osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, nie mające kontaktu z osobą chorą na Covid-19.

5. Dziecko do przedszkola może przyjść wyłącznie zdrowe. Placówka może wystąpić do rodzica o opinię od lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia dziecka, jeśli istnieją ku temu przesłanki.

6. Nie wolno przyprowadzać do placówki dziecka objętego kwarantanną lub izolacją domową, jak również w przypadku, gdy dziecko i/lub rodzice mieli kontakt z osobą chorą na Covid-19.

7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając i odbierając dziecko zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych i zachowania dystansu społecznego 1,5 m. Przyprowadzający i odbierający opiekunowie muszą być zdrowi.

8. Opiekunowie przekazują dziecko w przedsionku przedszkola i przekazują dziecko osobom pełniącym dyżur na holu.

9. Dziecko nie może przynosić z domu swoich zabawek lub innych zbędnych przedmiotów

10. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka w przypadku podejrzenia choroby.

11. Osoby trzecie powinny przebywać w placówce tylko w uzasadnionych przypadkach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

 

Rozdział 2

Procedury higieny i dezynfekcji:

 

 

§ 46. 1. Przed wejściem do budynku znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym oraz informacja o obowiązku dezynfekcji rąk.

2. Pracownicy obsługi przedszkola dezynfekują codziennie wszystkie pomieszczenia w placówce wyznaczonymi do tego celu środkami o odpowiednim stężeniu. Dezynfekcja rozpoczyna się po opuszczeniu przez dzieci placówki. Dopuszcza się dezynfekcję pierwszego piętra w przypadku opuszczenia go przez dzieci i pracowników wcześniej niż po zamknięciu przedszkola. Po dezynfekcji sale są wietrzone.

3. Po każdym skorzystaniu z placu zabaw przez daną grupę dzieci, wszystkie urządzenia są dezynfekowane. A tych, których nie da się dezynfekować, są zabezpieczone.

4. Powierzchnie użytkowe (np. blaty), zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęty/przybory sportowe są na bieżąco dezynfekowane po użyciu przez dzieci.

5. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do częstego mycia rąk i do monitorowania dzieci w tym zakresie.

6. Pracownicy obsługi są zapoznani ze specyfikacją środków do dezynfekcji.

7. Pracownicy obsługi są zapoznani z procedurą mycia i dezynfekcji zabawek i innych przedmiotów.

8. Łazienki są sprzątane i dezynfekowane co dwie godziny i wg potrzeb. Osoba odpowiedzialna podpisuje listę dezynfekcji.

9. Pracownicy mają zapewnione jednorazowe maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji rąk.

 

Rozdział 3

Opieka, wychowanie i nauczanie

 

§ 47. 1.W grupie może przebywać od 18 do 25 dzieci. Powierzchnia sal dydaktycznych jest dostosowana do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 roku. Liczba oddziałów 5.

2. Grupa dzieci wraz z nauczycielką przebywa w wyznaczonej stałej sali. Grupy nie łączą się ze sobą. Nie schodzą ani rozchodzą w jednej sali wspólnej. Do grup są przyporządkowani stali opiekunowie.

3. W łazienkach znajdują się instrukcje mycia rąk. Nauczyciel zwraca uwagę na częste mycie rąk przez dzieci.

4. Sale są wietrzone co 2 godziny.

5. Nauczyciele realizują programy edukacyjne i wychowawczo -profilaktyczne opracowane wg podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Prowadzą dokumentację przebiegu nauczania.

6. Nauczyciele realizują zaplanowane projekty, przedsięwzięcia w swoich grupach.

7. W roku szkolnym 2020/21 wszelkie spotkania, imprezy, bale itp. odbywają się wyłącznie w obrębie grupy. Grupy nie spotykają się w jednej wspólnej sali.

8. Dopuszcza się organizację imprez, na które zaprasza się gości (rodzice, dziadkowie) w przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna będzie na to pozwalać.

9. Zajęcia logopedyczne prowadzone są z zachowaniem reżimu sanitarnego. Badania przesiewowe oraz zajęcia prowadzone są wyłącznie z dziećmi z tej samej grupy. Ze względu na charakter pracy logopeda ma zakryte usta i nos podczas pracy oraz ma założone rękawiczki jednorazowe.

10. Zajęcia dodatkowe (rytmika, taniec itp.) odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego (zasłanianie ust i nosa przez prowadzących, dezynfekcja rąk) i są prowadzone przez nauczyciela z danej grupy.

11. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej są realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego.

12. W czasie pandemii dzieci mogą uczestniczyć wyłącznie w konkursach realizowanych w formie on-line. Nie organizuje się konkursów między przedszkolnych stacjonarnie.

13. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

14. Zebrania z rodzicami odbywają się tylko w formie zdalnej za pomocą platformy Microsoft Teams lub poprzez maile, wideo rozmowy, rozmowy telefoniczne. Dotyczy to również konsultacji indywidualnych. Na prośbę rodzica czy nauczyciela dopuszcza się spotkanie indywidualne z rodzicem w przedszkolu z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Rozdział 4

 

Funkcjonowanie przedszkola w przypadku zamknięcia placówki:

 

§ 48. 1. Nauczyciele (w tym nauczyciele języka angielskiego oraz logopeda) organizują działania edukacyjno - wychowawcze w formie zdalnej:

- podejmują kontakt ze wszystkimi rodzicami , ustalają poprzez rozmowy telefoniczne i stronę internetową formy pracy zdalnej

- poprzez Microsoft Teams lub maile grupowe, przekazują materiały do pracy w domu z uwzględnieniem realizacji podstawy programowej, planu miesięcznego;

- dostosowują materiał, formy i metody pracy do warunków domowych,

- wspierają rodziców w zadaniach wychowawczo - opiekuńczych i edukacyjnych poprzez rozmowy mailowe i telefoniczne, zachęcają do informacji zwrotnej o przebiegu nauczania (karty pracy, nagrania dzieci itp.),

- zachęcają rodziców do udziału w konkursach, akcjach, które można realizować w formie zdalnej, publikują zdjęcia z tychże na stronie internetowej przedszkola

- dokonują obserwacji dziecka i diagnozy gotowości szkolnej na podstawie testów, materiałów i rozmów zgromadzonych podczas zdalnego nauczania

- Zebrania z rodzicami będą się odbywać w formie on-line

- Szkolenia WDN będą się odbywać w formie on-line (maile, wideokonferencje)

- co tydzień nauczyciele przesyłają mailowo do dyrektora raport z pracy zdalnej

- nauczyciele są w stałym kontakcie z dyrektorem przedszkola poprzez różne formy komunikacji zdalnej (mail, messenger, wideo rozmowy)

- nauczyciele biorą udział w rożnych formach doskonalenia w formie on-line, doskonalą swój warsztat pracy poprzez samokształcenie

- nauczyciele będący na ścieżce awansu zawodowego realizują plan rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian związanych z zamknięciem placówki

2. Pracownicy obsługi i administracji:

- wykorzystują urlop bądź przechodzą w stan gotowości

- pracownicy wyznaczeni do niezbędnych prac związanych z funkcjonowaniem placówki świadczą pracę w przedszkolu

- przepisy powyższe mogą ulec zmianom w zależności od wytycznych zewnętrznych

 

Rozdział 5

 

Dyrektor przedszkola

 

§ 49. 1. Zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z wytycznymi, z podstawą programową wychowania przedszkolnego, rocznym planem pracy.

2. Zapewnia pracownikom niezbędne środki ochrony osobistej.

3. Kontroluje stosowanie powyższych procedur sanitarnych.

4. Monitoruje działania podczas funkcjonowania przedszkola w formie stacjonarnej i zdalnej zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021.

5. Stosuje się do wytycznych GIS i PSSE.

 

DZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Rozdział 1

Postanowienia końcowe

 

§ 50. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odrębne przepisy.

    1. Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są na podstawie umowy
     o prowadzenie spraw bhp zawartej z firmą zewnętrzną.

    2. Zmiany statutu dokonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami.

    3. Statut przedszkola obowiązuje od dnia 28.08.2023 r.


 


 

 

 

 

 

Brak dodanych wpisów