Przedszkole Miejskie nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

 

https://pm1torun.naszbip.pl/

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

JAKUB RUTKOWSKI

Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

Kontakt:

e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl

tel: 56 611 89 92

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO" informuje, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. W. Szuman z siedzibą przy ul. Strumykowej 13  jest Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu reprezentowane przez Dyrektora mgr Oliwię Walczak                            

2.  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/a praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: rodo1@tcuw.torun.pl lub rodo2@tcuw.torun.pl, telefonicznie: 56 611 89 92 lub pisemnie na adres: Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

3.  Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. W. Szuman, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. W. Szuman.

5.   W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z  Przedszkolem Miejskim Nr 1 im. W. Szuman  przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Przedszkole Miejskie Nr 1 im. W. Szuman  reprezentowana przez Dyrektora Oliwię Walczak.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.   W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.   Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

10.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. W. Szuman,  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

11.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: rodo1@tcuw.torun.pl lub rodo2@tcuw.torun.pl lub na adres Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).

Publikacja sprawozdań finansowych za 2020 rok

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych: https://tcuw.torun.pl/bip,8.html.
 
 
Deklaracja dostępności
Przedszkola Miejskego nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu
 
Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.
 • Data publikacji strony internetowej: 2011-03-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

- brak opisów treści nietekstowych,

- część plików nie jest dostępna cyfrowo,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Informacje dodatkowe - strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek w prawym dolnym rogu strony), a w nim:

- podwyższony kontrast

- możliwość powiększenia liter

- możliwość zatrzymywania animacji

- wybór czytelnej czcionki

- podświetlane linki

- możliwość powiększenia kursora

- odstępy między tekstami

- standardowe skróty klawiszowe

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-15
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr Oliwia Walczak
 • e-mail: przedszkole@pm1.edu.torun.pl
 • telefon: 56 622 42 91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura Toruń

ul. Moniuszki 15/21

87-100 Toruń

tel. 56 620 00 65

e-mail: deltorun@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Aby wejść do budynku należy pokonać 1 stopień oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Budynek jest trzypoziomowy - w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli, nie ma wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Przedszkole nie posiada rozwiązań architektonicznych oraz zainstalowanych urządzeń, które zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń (toalety, barierki). Osoba upoważnioną do udzielania informacji jest dyrektor przedszkola. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dodaj wpis