Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Księga gości
 

Publikacja sprawozdań finansowych za 2020 rok

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych: https://tcuw.torun.pl/bip,8.html.
 
 
Deklaracja dostępności
Przedszkola Miejskego Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu
 
Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Wandy Szuman w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.
 • Data publikacji strony internetowej: 2011-03-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

- brak opisów treści nietekstowych,

- część plików nie jest dostępna cyfrowo,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Informacje dodatkowe - strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek w prawym dolnym rogu strony), a w nim:

- podwyższony kontrast

- możliwość powiększenia liter

- możliwość zatrzymywania animacji

- wybór czytelnej czcionki

- podświetlane linki

- możliwość powiększenia kursora

- odstępy między tekstami

- standardowe skróty klawiszowe

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-15
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Blum
 • e-mail: pm_nr1@op.pl
 • telefon: 56 622 42 91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Delegatura Toruń

ul. Moniuszki 15/21

87-100 Toruń

tel. 56 620 00 65

e-mail: deltorun@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Aby wejść do budynku należy pokonać 1 stopień oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Budynek jest trzypoziomowy - w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli, nie ma wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Przedszkole nie posiada rozwiązań architektonicznych oraz zainstalowanych urządzeń, które zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń (toalety, barierki). Osoba upoważnioną do udzielania informacji jest dyrektor przedszkola. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

BIP
Dodaj wpis
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Wpis